EXLIBRIS
Què és un exlibris? Un exlibris és una etiqueta de dimensions reduides que serveix per identificar al propietari d'un llibre. Aquesta etiqueta o estampa està impresa emprant qualsevol tècnica, ja sigui tradicional (xilografia, linòlium...) o "moderna" (CAD...). Els exlibris, a part d'identificar el propietari d'un llibre, han esdevingut autèntiques obres d'art. En aquesta part podeu veure alguns del meus exlibris i també una galeria internacional en la que podeu col·laborar enviant els vostres exlibris.

Qué es un exlibris? Un exlibris es una etiqueta de dimensiones reducidas que sirve para identificar al propietario de un libro. Esta etiqueta o estampa está impresa utilizando cualquier técnica, ya sea tradicional (grabados sobre madera, linolium...) o "moderna" (CAD...). Los exlibris, a parte de identificar al propietario de un libro, han llegado a ser auténticas obras de arte. En esta página podeis ver algunos de mis exlibris i tambien una galeria internacional en la podeis colaborar enviando vuestros exlibris.

What is a bookplate? Bookplate is a small illustration we use to mark who is the owner of a book. This small ilustration is printed using any technique, traditional (recorded on wood, linolium...) or " modern " (CAD...). Bookplates are authentic works of art too. They are very appreciated by collectors.

 

Mostra dels meus exlibris
Galeria internacional d'exlibris
Pàgines sobre exlibris
My exlibris 
International galery of bookplates
Sites about exlibris